Stem van de leerling 

De stem van de leerling is één van de vier speerpunten van onze school. De stem van de leerling is belangrijk voor ons omdat we de school samen zijn: de volwassenen en de kinderen. Het is belangrijk dat onze leerlingen actieve zeggenschap hebben bij het onderzoeken en meebeslissen over de inhoud en de vormgeving van wat er in en om onze school gebeurt. Leerlingparticipatie komt op onze school als volgt naar voren: 

Groepsvergaderingen 

Groepsvergaderingen zijn gericht op het creëren van een democratisch orgaan in de school, waarin kinderen daadwerkelijk mogen meebeslissen over zaken die hun aangaan. Met het team wordt nagegaan wat de democratische speelruimte is voor de kinderen (‘waar mogen ze bij ons op school over meepraten, meedenken en meebeslissen?). 

In gesprek met de directeur 

Iedere periode spreekt de directeur met groepjes leerlingen van de groepen 4 tot en met 8. De gespreksonderwerpen zijn: wat doen we al goed als school en wat kan er beter. Deze input helpt om onze school beter af te stemmen op het perspectief van onze leerlingen. Het verlaagt ook de drempel voor de leerlingen om eens een gesprekje met de directeur aan te gaan. Aan het einde van de jaar heeft de directeur iedere leerling van de school in deze vorm een keer gezien en gehoord. 

Leerlingenraad 

De leerlingenraad van OBS Het Zand bestaat elk schooljaar uit 6 leerlingen uit groep 6 t/m 8: uit elke groep 1 leerling. Zij worden gekozen d.m.v. verkiezingen in de eigen groep. Daarvoor presenteren zij waarom juist zij in de leerlingenraad willen. Dit zijn vaak leerlingen die mee willen denken met belangrijke zaken op school en goed zijn in samenwerken en het bedenken en delen van ideeën of hier juist beter in willen worden. 

De leerlingenraad vergadert officieel 5 keer per jaar, maar komt in de praktijk vaker samen om praktisch aan de slag te gaan. Tijdens de vergaderingen worden zaken besproken, zoals het goede doel voor de kerstactie, het buitenspelen, het schoolreisje, en andere activiteiten waar de leerlingen zelf mee komen. 

De leerlingen leren bovendien van alles over vergaderen en organiseren. Elke vergadering wordt voorgezeten en genotuleerd door leerlingen. Alles wat wordt besproken wordt online gedeeld met de raad en met het team. Het gehele proces wordt bewaakt door juf Antoinette en juf Tessa. 

Stem leerling

In de Kinderraad denken kinderen mee over hun wijk en dragen ze daar een steentje aan bij. Kinderen ervaren hierdoor hoe het is om samen beslissingen te nemen, ze krijgen een stem en voeren actie.

Kinderen van verschillende scholen zetten zich gezamenlijk in voor de wijk en werken tegelijkertijd aan burgerschapsvaardigheden. 

Dock als aanjager DOCK zet zich in voor actief burgerschap in de wijk; voor jong en oud. DOCK geeft samen met scholen in de Utrechtse wijken de wijkkinderraad vorm. De focus ligt hierbij op de wijk. Kinderen leren hoe zij invloed hebben op en een bijdrage kunnen leveren aan hun eigen leefomgeving. In Leidsche Rijn is deze wijkgerichte insteek nieuw. DOCK kijkt dan ook samen met de scholen welke vorm het beste past bij de wijk. DOCK is aanjager, maar gaat uit van het motto: ‘De kracht van wij samen’. 

Raadsleden Binnen de Kinderraad komen afgevaardigden samen van de scholen uit de wijk. Deze afgevaardigden vergaderen over wat zij belangrijk vinden in de wijk en hoe zij zelf hier een bijdrage aan kunnen leveren. Hiervoor bedenken zij acties die zij met hun school uitvoeren. Ook bezoekt de wijkkinderraad de gemeenteraad waar zij leren hoe een raad werkt en wat de rol van een raadslid is. Ze krijgen een kijkje bij het stadhuis en tegelijkertijd vertellen zij tegen de raad wat zij belangrijk vinden. 

Samenwerking onderwijs De wijkkinderraad kan een bijdrage leveren aan het burgerschap programma op school. Doordat de wijkkinderraad (bij voorkeur) onder schooltijd plaats vindt en de kinderen huiswerkopdrachten maken met de klas, bereikt de wijkkinderraad een grote achterban. Elke school committeert zich aan een actie die bedacht is door de kinderraad. Hierdoor is er een grotere impact in de wijk. De kinderraadsleden worden gekozen door leerlingen van de school, zij vertegenwoordigen alle leerlingen van de school.

Mocht je meer willen weten of vragen hebben dan kun je contact opnemen met; Simone van der Sluijs, sociaal makelaar DOCK.

 

Naast de bovengenoemde leerlingparticipatie wordt de leerling ook betrokken bij zijn eigen ontwikkeling en leren, zoals de leervragen die door de leerlingen gezamenlijk worden opgesteld bij het thematisch werken, maar ook in de kindgesprekken en afstemmingsgesprekken met ouders, leerling en leerkracht.