Onderzoek en gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de school

Het belang van kwaliteitszorg en wetenschappelijk onderzoek

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn van belang om het onderwijs van onze school te verbeteren (kwaliteitszorg) en voor verantwoording bijvoorbeeld naar de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Dit betreft resultaten van taal- en rekentoetsen en de deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.  Met de anonieme resultaten van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van de school en andere scholen in kaart worden gebracht. Dat is van belang om het onderwijs te verbeteren op onze school en in heel Nederland.

De school gaat de genoemde gegevens voor het doel van onderzoek en statistiek aan het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl) verstrekken. Het CBS pseudonimiseert de gegevens en stelt de geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl).

Voor de onderzoekers zijn de gegevens niet herleidbaar naar de leerlingen van de school. Ook in openbare publicaties zullen de onderzoeksresultaten nooit herleidbaar zijn naar personen of naar afzonderlijke scholen. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels voor het CBS en de strenge eigen regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u ondanks deze veiligheidswaarborgen toch bezwaar hebben tegen verwerking van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit kenbaar maken bij de school. De school zorgt er dan voor dat de betreffende gegevens niet aan het CBS geleverd worden.

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen of deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal aan het CBS leveren. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Onder bijzondere persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gegevens verstaan over gezondheid. Voor de levering van zulke bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen, onder meer dat ouders actief toestemming moeten geven. Dat is hier niet aan de orde. Als het voor een bepaald onderzoek belangrijk is om wel bijzondere persoonsgegevens te leveren aan het CBS, dan zal de school daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en de leerlingenzorg

Op onze school wordt planmatig gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en de leerlingenzorg. Een manier om dit te realiseren is video interactiebegeleiding.  De schoolopleiders ondersteunen zo stagiaires en leerkrachten op een praktische manier. Samen met de stagiaires en leerkrachten analyseert de schoolopleider korte video-opnamen die zijn gemaakt in de les. Deze beelden geven niet alleen zicht op de interactie tussen de leerkracht en de leerling en de leerlingen onderling, maar ook op de klassenorganisatie en de didactiek. Het doel hiervan is dat wij continue blijven werken aan onze onderwijskwaliteit.  De school hanteert een beroepscode, waarin staat dat gemaakte opnames niet voor andere doeleinden worden gebruikt. De videobeelden blijven onder het beheer van de schoolopleider en worden niet, zonder uitdrukkelijke toestemming van de gefilmde persoon, de betrokken leerkracht en de directeur, aan anderen vertoond. Indien de video interactie begeleiding wordt ingezet bij speciale begeleidingsvragen van een of meer leerlingen, worden de ouders hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd. Een andere manier om leerkrachten te ondersteunen in hun ontwikkeling is het observatie- en coachings instrument ICALT. Onze intern begeleider en de basisschoolcoach zijn getraind om middels ICALT-observaties hun collega leerkrachten inzicht te geven in eventuele didactische en pedagogische ontwikkelgebieden.

Klassewerkplek

Schooljaar 19-20 deed Obs Het Zand mee aan de pilot van Klassewerkplek. Klassewerkplek doet jaarlijks onderzoek naar de beste werkplek in het onderwijs. Klassewerkplek doet dit onderzoek omdat ze gelooft dat als we het onderwijs ècht teruggeven aan leerkrachten, het vak nog mooier en aantrekkelijker wordt, en zelfs dat zo de werkdruk bestreden kan worden. “We hoeven alleen maar de wetenschappelijke inzichten rondom werkgeluk te volgen. Want ook die zeggen dat mensen gelukkiger zijn als ze zelf het stuur van hun werk en carrière in handen hebben.” Bron: www.klassewerkplek.nl

Hierbij delen we de resultaten van het onderzoek onder de teamleden van Obs het Zand. Van de 28 teamleden hebben 23 leden de vragenlijsten ingevuld, ook zijn er kwalitatieve interviews afgenomen onder drie leden van het team. De leerkrachten zijn bevraagd op zes thema’s. Deze zijn hier terug te vinden.

Naast het onderzoek naar werkgeluk zijn er nog andere indicatoren die gebruikt worden zoals het ziekteverzuim.  Het ziekteverzuim van de school is al jaren laag (zie deze link). Dat is opmerkelijk omdat het gebouw bekend staat om het slechte werkklimaat. Daarom wordt het gebouw ook in januari 2021 gerenoveerd.

De school gebruikt de uitkomsten van de vragenlijsten om gezamenlijk in gesprek te gaan over wat wij belangrijk vinden voor werkgeluk en hoe we de organisatie zo kunnen inrichten dat het bijdraagt aan het werkgeluk van de teamleden op onze school.