Bestuur

Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht.

 

Obs Het Zand maakt deel uit van één van de 38 scholen die valt onder de stichting SPO Utrecht. Als school volgen wij de richtlijnen van de SPO Utrecht op gebied van (de omgang met) privacy.

SPO Utrecht neemt privacy serieus en is zich bewust van de huidige privacywetgeving (sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Persoonsgegevens, ofwel de AVG).

Kik hier voor de privacyverklaring van de SPO.

 

Dit schooljaar werd ons bestuur, SPO Utrecht, bezocht door de onderwijsinspectie. Onze school werd gedurende dit bestuursonderzoek niet bezocht. De onderwijsinspectie is positief over de kwaliteit van SPO Utrecht en ook over de kwaliteit van de SPO-scholen. Het rapport van het onderzoek leest u op de site van de inspectie. Meer informatie over het bestuursonderzoek vindt u op de site van SPO Utrecht.

 Medezeggenschapsraad

Wij zijn een openbare school met een democratisch karakter. Ouders/verzorgers en teamleden hebben medezeggenschap over uiteenlopende zaken binnen de school. De Medezeggenschapsraad (MR) van Obs Het Zand heeft als doel de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk te behartigen. Samen werken aan een school waar onze kinderen graag naar toe gaan en waar onze leerkrachten het fijn vinden om les te geven.

Ook voor het komende jaar kunt u van ons verwachten dat we ons blijven inzetten voor een evenwichtige ontwikkeling, helderheid en het behoud van een veilige omgeving voor onze kinderen en leerkrachten op Obs Het Zand.

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad praat onder meer mee over het schoolplan, het formatieplan, de begroting en de schoolgids. Bij veel zaken wordt de MR om advies gevraagd en bij een aantal zaken heeft de school instemming van de MR nodig om de plannen tot uitvoering te brengen, denk bijvoorbeeld aan wijziging van de schooltijden van afgelopen schooljaar.

Wie zitten er in de MR?

De MR van Obs Het Zand wordt op dit moment gevormd door 3 ouders en 2 leerkrachten.

Uw MR-leden voor schooljaar 2023-2024 zijn:

Leerkrachten:  Tessa de Boer, Jeroen van Wegen.

Ouders:  Eduard Brinkman, Gwen van IJsselmuide en Dave Groenhuijzen.

Hoe werkt de MR?

De Medezeggenschapsraad komt gemiddeld 8 keer per jaar bijeen. Deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt deze dus bijwonen als u dit wil. Vergaderdata en tijden staan in de schoolkalender en worden gecommuniceerd via het infoborden bij de ingangen op school en via deze site.

De MR zorgt dat relevante informatie ook via de nieuwsbrief naar ouders gecommuniceerd wordt. Hier treft u het communicatieplan aan van MR Obs Het Zand.

Wilt u meer weten over de MR?

Dan kunt u dit lezen in ons jaarplan. Hierin staan de activiteiten en onderwerpen vermeld waar we het komend schooljaar aan werken.

Hierbij treft u nog aan: het Medezeggenschapsreglement en het Huishoudelijk reglement.

Bent u nieuwsgierig geworden dan kunt u natuurlijk altijd een vergadering van de MR bijwonen. Wij vergaderen altijd van 20:00 uur tot 21:30 uur. 

De data van de vergaderingen zijn: 

13 september, online

1 november, fysiek

13 december, online

17 januari, fysiek

28 februari, online

3 april, online

15 mei, online

26 juni, fysiek

Heeft u een vraag voor de MR?

Stuur dan een mail naar mr.hetzand@spoutrecht.nl. Of spreek één van ons aan op school.