Uw kind is bij ons in goede handen. Ook als het extra ondersteuning nodig heeft. Dit gebeurt in eerste instantie binnen de klas. De leerkrachten houden de ontwikkeling van de leerlingen structureel in de gaten en leggen dit vast in groepsplannen. Hierin staan de behoeften van en een aanpak voor individuele leerlingen beschreven. Regelmatig bespreken leerkrachten en de intern begeleider hun groepen, om informatie uit te wisselen en elkaar te adviseren. Bij complexere aandachtspunten of onderwijsbehoeften (of complexere zorgen) schakelen we specialistische hulp in van buitenaf.

 

Passend onderwijs

De Wet Passend Onderwijs moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar een ‘gewone’ school in de buurt gaan. Oók kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De vraag is steeds: wat heeft een kind echt nodig om optimaal te kunnen leren? Als wij de ondersteuning die uw kind nodig heeft niet kunnen bieden, zoeken we samen naar een school die dit wel kan. Meer over Passend onderwijs.

De weg naar het voortgezet onderwijs

In groep 8 zetten we de laatste stappen op weg naar het voortgezet onderwijs. We geven als school een advies over het vervolgonderwijs waar uw kind het best op zijn plek is. De resultaten van de CITO toetsen (groep 6 tot en met 8) tellen hierin mee. We kijken met name naar welke vaardigheden een kind moet beschikken om op zijn/haar niveau uit te stromen naar VO. Ons doel is om kansrijk te adviseren.

Meer informatie vindt u op de website van de POVO-commissie: www.sterkvo.nl/povo.

Onderzoek en ondersteuning Ernstige en Enkelvoudige Dyslexie

Als school zijn we verantwoordelijk voor het herkennen van lees- en spellingsproblemen. We werken conform het landelijke protocol ‘leesproblemen en dyslexie’

De gemeente  vergoedt onderzoek naar en de behandeling van ernstige enkelvoudige Dyslexie (EED). Meer informatie hierover vindt op de site van de gemeente Utrecht

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren.

Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan.

Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen.

Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medisch handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.

Meer- en hoogbegaafdheid

Voor kinderen die consequent hoog presteren, bieden wij verdieping. Zo krijgen ook deze kinderen een passend aanbod in de klas en blijven uitgedaagd om te leren. Ook hebben wij een Plusklas. Eén keer per week gaan de meer- en hoogbegaafde kinderen naar deze klas.  Hiervoor hebben we een leerkracht die hierin gespecialiseerd is.

In deze klas ontmoeten de kinderen uit dezelfde jaargroepen elkaar die meer- en hoogbegaafd zijn. Soms wordt er klassendoorbrekend gewerkt. Ze werken gezamenlijk aan projecten die aansluiten bij de schoolbrede thema’s en werken aan executieve functies. Tevens wordt er gewerkt met smartgames. Door middel van trial en error leren de kinderen deze spellen op te lossen.

Voor verdere informatie hebben wij een protocol Meer- en Hoogbegaafdheid waarin beschreven staat wat we doen. Dit protocol is op te vragen bij school.