Er is een cyclus van gesprekken die gevoerd worden elk jaar.

  1. Aan de start van het schooljaar vinden er afstemmingsgesprekken plaats waarbij zowel ouders als leerkracht elkaar informeren en vooruitblikken op het komende schooljaar. Verwachtingen worden uitgesproken en waar nodig worden er afspraken gemaakt. In groep 4-8 schuiven kinderen aan bij dit gesprek. De afstemming vindt in gezamenlijkheid plaats.
  2. In januari vinden rapportgesprekken met ouders plaats. In de groepen 4-8 schuiven de kinderen aan bij dit gesprek. Voorafgaand aan dit gesprek hebben de kinderen hun rapport mee naar huis gekregen.
  3. In april vinden voortgangsgesprekken plaats.
  4. Het hele jaar door, tijdens schooltijd plant de leerkracht kindgesprekken in.
  5. In juli krijgen de ouders het laatste rapport van het jaar.
  6. Groep 7 en 8 heeft een aparte gespreks- en rapportcyclus. Dit in verband met de POVO-procedure. Zij krijgen hun eerste rapport in februari. De leerlingen van groep 8 ontvangen dan ook het OKR-rapport.
  7. Groep 1/2 heeft ook een aparte gespreks- en rapportcyclus. Deze is gebaseerd op het leerlingvolgsysteem Kijk! De gesprekken vinden plaats na de afnames hiervan. Ook zijn er de afstemmingsgesprekken aan het begin van het jaar.Kinderen in groep 1 krijgen alleen in juni een rapport mee. In groep 2 krijgen kinderen meer rapporten.

Naast deze gesprekken is het altijd mogelijk om een extra gesprek aan te vragen over uw kind. Ook zal de leerkracht u tussentijds uitnodigen als daar reden toe is.