Als openbare school staat Obs Het Zand voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond. De school erkent culturele en levensbeschouwelijke verschillen. Kinderen leren op school respectvol om te gaan met andersdenkenden. Zij spelen en werken actief samen met anderen, ongeacht culturele of levensbeschouwelijke verschillen. Dit uitgangspunt geeft ook richting aan de manier waarop wij als SPO-school omgaan met (religieuze) vieringen. Er wordt aandacht besteed aan verschillende vieringen vanuit een onderwijskundige benadering, gericht op het bereiken van het betreffende onderdeel uitkerndoel 38 voor het Primair Onderwijs: “De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen.” Op onze school geven vieringen en activiteiten een saamhorigheidsgevoel, gemeenschapszin en onderlinge solidariteit.Kinderen maken kennis met de culturen en vieringen in de samenleving en leren samen bijzondere momenten te vieren.

Cultuurvieringen horen bij het pedagogisch klimaat op onze school. Met vieringen verdiepen we de levenservaringen van kinderen. Vieringen vormen een schakel tussen de school en de samenleving. De activiteiten hebben dus naast intellectuele- , ook sociaal-emotionele doelstellingen. Zoals betrokkenheid bij het onderwerp, zelfstandigheid en het wereldbeeld vergroten. Of meer begrip voor elkaar opbrengen.

Verjaardagen

Alle kinderen mogen hun verjaardag op school vieren. Er wordt voor de kinderen gezongen. De jarige deelt iets lekkers uit aan de kinderen in de klas. Wij zien graag dat “dit lekkers” een kleine traktatie is en niet te veel suikers en/of vetten bevat. Vriendelijk vragen we u rekening te houden met kinderen die vegetariër zijn of vanwege geloofsovertuiging geen varkens- of rundvlees mogen.

De leerkrachten vieren hun eigen verjaardag samen met de kinderen in de groep.

Feest op school

Op school is het feest tijdens heel veel momenten zoals o.a. tijdens de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, het Lenteontbijt, Suikerfeest en de Koningsspelen. In de klassen zal er rondom de eerdergenoemde thema’s en/of feesten gewerkt worden. Veelal is ouderparticipatie erg prettig tijdens dit soort activiteiten.  De meeste feesten vinden onder schooltijd plaats. 

Schoolreisje en kamp

Alle kinderen gaan minimaal 1 keer op stap met school. Voor de groepen 1-2 betekent dit een bezoek aan het Vogelnest (bij Rhijnauwen). Bij het Vogelnest kunnen de kinderen spelen in de natuur en bv een speurtocht doen in het bos.

Groep 3 t/m 7 gaat elk jaar op schoolreis.

Groep 8 gaat drie dagen op kamp aan het begin van het schooljaar.

Een van de doelen van schoolreis en kamp is dat leerlingen elkaar leren kennen in een andere omgeving dan de school, zodat men meer en beter begrip voor elkaar kan opbrengen.  Daarnaast willen we met dit soort activiteiten naast zelfstandigheid en weerbaarheid ook het wereldbeeld van onze leerlingen vergroten.

De kosten voor ‘Feest op school’ en ‘Schoolreis worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage.

Andere buitenschoolse activiteiten

Culturele activiteiten

Gedurende het schooljaar is er een ruim naschools aanbod op het gebied van theater, beeldende kunst en dans in de Brede School. Ook is er een overlap in activiteiten met onze school. Er is een Brede School koor en een orkest. In de school wordt er een kennismakingsles gegeven aan de kinderen van groep 5 waarna ze zich voor de naschoolse activiteit kunnen inschrijven.  Met Kerst en op de Natuur&Cultuurdag treden het koor en orkest op in samenwerking met een seniorenkoor.

Voor alle andere naschoolse activiteiten verwijzen we u naar de nieuwsbrieven. Hierin wordt een overzicht gegeven van het aanbod. Het naschoolse aanbod wordt verzorgd door Dock, Cultuur 19 en Fantaziehuis kinderopvang.